شرکت صنایع نسوز پیشرو از توان علمی و فنی کارشناسان خود به عنوان یک واحد تولیدی،تحقیقاتی پیشرو در صنعت نسوز کشور مطرح می باشد. تلفن های تماس :۰۲۱۳۳۵۳۰۲۹۸ - ۰۲۱۳۳۹۵۳۹۲۲ - ۰۹۱۲۴۱۱۵۱۲۹ - ۰۹۳۸۲۸۲۲۳۱۵

آخرین نوشته ها